4483 SORU VE CEVAPLAR-3

1.       4483 Sayılı Yasa Göre “Ön İnceleme” işlemini  açıklayınız?

4483 sayılı yasanın “Ön inceleme” başlıklı 5 inci maddesinde;

     İzin vermeye yetkili merci, bu kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön inceleme başlatır.

     Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılacağı gibi görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı yaya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri yaya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum ve kuruluşunun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.

     Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.

     Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak belirlenir.

 

2.       4483 Sayılı Yasaya Göre Ön İnceleme Yapanların Yetkisi Nedir ve Raporları Nasıl Olmalıdır  ?

     4483 sayılı yasanın “Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor” başlıklı 6 ncı maddesinde;

     Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler. bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerine haiz olup bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre işlem yapabilirler. hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur

 

3.       4483 Sayılı Yasaya Göre Cumhuriyet Başsavcılığınca Re'sen Dava Açılacak Haller Nelerdir? 

     Cumhuriyet başsavcılığınca aşağıdaki hallerde re'sen dava açılır.

     Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kim veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa, haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilir.

     Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlar-da kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları saklıdır.

 

4.       4483 sayılı Kanununa göre Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler kimlerdir?

     4483 sayılı Yasanın 12 nci maddesinde;

      Hazırlık soruşturması;

     a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve bakanlar Kurulu karan ile atanan memur ve diğer kamu görevlileri ile büyük şehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başkanvekili,

     b) Ortak kararla veya Başbakanın onayı ile atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcı vekili,

     c) Diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet baş-savcılığı, Tarafından yapılır.

     Hazırlık soruşturması sırasında hakim karan alınmasını gerektiren hususlarda; (a) bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesine; (b) bendinde sayılanlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hakimine başvurulur.

 

5.        Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un amacı nedir?

Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirlemek ve izlenecek usulü düzenlemektir.

 

6.       4483 sayılı Kanun gereğince, izin vermeye yetkili merci tarafından başlatılacak “Ön İnceleme” kimler tarafından yapılabilir?

Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılacağı gibi görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların izin vermeye yetkili merciin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum ve kuruluşunun elemanlarıyla  yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.

 

7.       4483 sayılı Kanun uyarınca, izin vermeye yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını hangi süre içerisinde verir? Bu süre hangi hallerde, en çok kaç gün uzatılabilir?

Yetkili merci soruşturma izni konusundaki kararını, suçun 5. Maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde on beş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Yetkili merci, herhalde yukarıda belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında  soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

 

8.       4483 sayılı Kanun’a göre, yetkili merci, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönündeki kararını kimlere bildirir. Bu karara karşı kimler hangi sürelerde itiraz edebilirler?  

Yetkili merci, soruşturma izni  verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.

Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İtiraz süresi, yetkili merciin kararın tebliğinden itibaren (10) gündür.

 

9.       4483 sayılı Kanun uyarınca, Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen dava açılacak haller nelerdir?

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa, haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca re’sen soruşturmaya geçilir.

 

10.    Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un kapsamını belirtiniz.

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanr.

Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tâbi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tâbidir . Disiplin hükümleri saklıdır.

(Ek: 2/1/2003 - 4778/33 md.) 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

 

11.    Ön inceleme yapanların yetkisi ve ön inceleme sonucu düzenlenen rapor hakkında bilgi veriniz.

Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişlerileri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmşsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.

 

12.    Yetkili merciin, soruşturma izni konusundaki kararına ilişkin süreler hakkında bilgi veriniz.

Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin, birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

 

13.    Soruşturma izninin kapsamını açıklayınız.

Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar .

Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.

Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

 

14.    Soruşturma izninin gönderileceği merci ve izin üzerine yapılan işlemi açıklayınız.

Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.

 

15.    4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa göre Soruşturma İzninin Kapsamını anlatınız.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 8. maddesine göre;

Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları kapsar.

             Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin alınması zorunludur.

             Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.

 

16.    4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa Soruşturma İzninin Gönderileceği Merciiyi anlatınız.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 11. maddesine göre;

Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.

 

17.    4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa Hazırlık Soruşturması Yapacak Merciileri anlatınız.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 12. maddesine göre;

Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Ancak Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili, kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır.

            Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, müsteşarlar ve valiler için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, kaymakamlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili ve görevli sulh ceza hâkimine başvurulur.

       

18.    4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa göre Valiler kimler hakkında Ön İnceleme İzni vermeye yetkilidir.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre;

İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi ön inceleme izni vermeye yetkilidir.

 

19.    4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununa göre İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürünün müşterek suçunda Ön İnceleme İzni vermeye yetkili mercii kimdir.

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3.  maddesine göre;

        Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun bağlı olduğu merciden isteneceğinden, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürünün müşterek suçunda Ön İnceleme İzni verme yetkisi İl Valisine aittir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !